ПОЛИТИКА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ – FICOSOTA

Оваа Политика за заштита на лични податоци е изготвена како исполнување на обврските на „Фикосота“ ДОО, ЕМБС: 837055835 /во понатамошниот текст скратено „Фикосота“ и/или „Ние“/ согласно Регулатива (ЕУ) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 година и Законот за заштита на личните податоци.

Политиката има информативен карактер и има за цел да објасни кои лични податоци ги собира Фикосота, за каква цел, на која правна основа, како ги обработува и складира, како и кога е неопходно обелоденување на личните податоци на трети лица. Со оваа политика се обезбедуваат и информации за правата што ги имаат субјектите во врска со обработката на нивните лични податоци и применетите технички и организациски мерки за нивна заштита.

Информации за нас
Администратор на собраните и обработени лични податоци е: „Фикосота“ ДОО, ЕМБС: 837055835.

Седиште и адреса на управувањеГрад Шумен 9700
Бул. „Мадара“ бр. 48
Податоци за кореспонденција:
Е-поштаprivacy@ficosota.com
Веб-страницаwww.ficosota.com

Information about our personal data protection official:
Фикосота применува поголема грижа во однос на складирањето и обработката на личните податоци и во оваа смисла назначи Службеник за заштита на податоците чија улога е да биде лице за контакт за сите прашања поврзани со обработката на вашите лични податоци, вклучително во остварувањето на правата предвидени со законодавството.

ИмеЈордан Чолаков
Податоци за кореспонденцијаГрад Софија, бул. „Блгарија“ бр. 102
Е-поштаdpo@ficosota.com

Субјекти на личните податоци
Фикосота ги собира и обработува вашите лични податоци при остварување на својата трговска активност, како и при исполнување на различни видови нормативно утврдени обврски. Во оваа смисла, личните податоци можат да бидат, но не само податоци:

 • на физички лица, обработени во врска со склучување и извршување на договори, вклучително законски застапници на други трговски друштва – партнери и клиенти;
 • на лица кои учествуваат во остварување на промотивни кампањи и игри, вклучително и на Facebook и Instagram или преку партнери – маркетинг агенции;
 • на лица за цели на директен маркетинг;
 • на лица кои учествуваат во истражувања спроведени од Фикосота;
 • на посетители на нашите објекти и други.

Собрани и обработувани лични податоци, законски основи и цел на обработувањето
Може да собираме лични податоци за вас кога учествувате во нашите игри, истражувања, промотивни и маркетинг кампањи како и кога ја користите нашата веб-страница. Во повеќето случаи, ние ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на ваша недвосмислена и конкретна согласност. При други обработки, ги бараме вашите лични податоци со цел на склучување на договор, да ја почитуваме законската обврска или да го заштитиме нашиот законски интерес. Без овие податоци, не би можеле да ви дозволиме да учествувате во повеќето од нашите кампањи, вклучително да ви испратиме награда како и да ги обезбедиме нашите соодветни услуги поради неможност за идентификација. Во сите случаи, ние обработуваме единствено и само минимум информации потребни за исполнување на конкретната цел.

Можеме да ги собираме и обработиме следните информации за вас:

Категории на лични податоциЦел на обработувањетоПравна основа (се применуваат алтернативно, согласно одредената категорија и цел на обработувањето)
• Имиња
• ЕМБГ
• Постојана адреса
• детали за контакт (телефон и адреса на е-пошта)
• писма и е-пошта што ги добиваме од вас во нашата комуникација
- известувања поврзани со нашите производи и услуги.
 
Податоците може да се користат и за:
Обработувањето е неопходна за почитување на законската обврска што се применува кон нас. 
- исполнување на обврски предвидени со Законот за сметководство и Законот за даночно осигурување и други сродни нормативни акти, во врска со водење правилно и законито сметководство, како и во врска со почитувањето на други нормативни обврски;
- исполнување на обврски за давање информации до сите државни комисии и регулаторни тела;
- обезбедување на информации за судот и органите за спроведување на законот.
Поднесување и спроведување на судски постапки.Обработувањето е неопходно за целите на зачувување на нашите легитимни интереси како администратор на податоци.
• Имиња
• телефон
• адреса на е-пошта
• адреса за испорака на освоени награди
• фотографии;
• во некои случаи и социјален профил
За целите на:
- учество во кампањи и игри;
- објавување на дел од податоците во улога на добитник;
- испраќање на освоената награда;
- учество во истражувања;
- директен маркетинг за наши производи и услуги;
Обработувањето се врши врз основа на ваша слободно изразена, конкретна, информирана и недвосмислена согласност.
• Имиња
• телефон
• адреса на е-пошта
• во некои случаи и социјален профил
Одговарање на вашите прашања преку формуларот за контакт.
 
Одговарање на вашите барања за информации и/или рекламации
Обработувањето е неопходно за целите на зачувување на нашите легитимни интереси како администратор на податоци.

Споделување на вашите информации:
Фикосота не дава лични податоци на трети лица пред да се гарантира дека се преземени сите технички, организациски и правни мерки (со потпишување на спогодби) за заштита на овие податоци. Ние остваруваме строга контрола за исполнување на оваа цел. Во овој поглед, можеме да користиме трети страни за помагање на одредени договорни активности. Некои од овие трети страни (даватели на услуги) би можеле да бидат: адвокатски и сметководствени канцеларии, ревизори, курири, превозници, изведувачи или испорачувачи со владини тела, како и други физички или правни лица – на пример, даватели на софтверски и/или хардверски решенија и/или инфраструктура, надворешни консултанти во врска со воспоставувањето или остварувањето на права, врз основа на законска обврска или во поглед на нивниот легитимен интерес според конкретниот случај.

Обезбедувањето на лични податоци во некои случаи е задолжително со цел да ги почитуваме нашите законски барања и во врска со тоа обезбедуваме информации до: јавни и општински тела, министерства, Управа за јавни приходи, ПИОМ, Комисија за заштита на конкуренцијата, Комисија за заштита на потрошувачите и други регулаторни тела и комисии.

Автоматизирани алгоритами
Ние не користиме средства за автоматизирано донесување на одлуки.

Безбедност
Безбедноста на податоците што ни сте ги довериле е многу важна за нас. Затоа ги заштитуваме вашите податоци при што ги применуваме сите соодветни технички и организациски средства што ни се на располагање за да не дозволиме неовластен пристап, неовластена или злонамерна употреба, губење или предвремено бришење на информации.

Фикосота презема мерки за заштита на вашите лични податоци од случајно губење и неовластен пристап, употреба, промена или обелоденување. Постојат политики и процедури наменети да ги заштитат информациите од губење, злоупотреба и несоодветно обелоденување. Ние, освен тоа, преземаме дополнителни мерки за информациона безбедност, вклучително контрола на пристап, строга физичка заштита и сигурни практики за собирање, складирање и обработка на информациите. Дел од применетите мерки се:

 • Заштита на собраните лични податоци од необразложена употреба и траги за нивната обработка;
 • Одржување на безбедни компјутерски системи преку кои се обработуваат лични податоци. Кон нашите системи се применуваат адекватни контролни механизми за одвојувањето и управувањето на податоците;
 • Прифаќање на строги политики и постапки применливи за нашиот персонал со цел минимизирање на ризиците од обработувањето на лични податоци;
 • Вработените во Фикосота се запознаени со применливите правила и се обучени да обработуваат лични податоци со најголеми грижи и усогласеност со наметнатите добри практики;
 • При остварување на своите активности, Фикосота работи единствено со воспоставени организации и избегнува работа со компании за кои смета дека може да ја загрозат безбедноста на личните податоци на лицата;
 • Прифатени добри практики при воведувањето и администрирањето на системите за безбедност и ги следи технолошките случувања во однос на можните ризици за безбедноста на информациите во компанијата;
 • Усогласување со безбедноста на компјутерските системи и личните податоци што се содржат во нив, вклучително и можностите за пристап до одделни видови лични податоци од страна на нејзините вработени;
 • Обезбедување на пристап само до оние лични податоци кои се неопходни за извршување на работата на соодветниот службеник.

Од друга страна, применуваме технички мерки како што се криптирање, псевдонимизација и анонимизација на собраните лични податоци кога тоа е можно.

Кога ги бришеме вашите лични податоци?
Фикосота ги уништува собраните и обработувани лични податоци според одреден пропис во рамките на законските рокови (на пример во Закон за сметководство), а доколку не постојат такви, тогаш во роковите наведени од нас во Политика за ограничување на чувањето и по конечното средување на сите наши односи и истекот на роковите на застареност. Личните податоци не се чуваат подолго отколку што е потребно за конкретните цели.

Во случај на анонимизација на личните податоци, роковите не все применуваат, бидејќи не можеме да ве идентификуваме.

Префрлување меѓу држави
Фикосота во својата вообичаена активност не префрлува лични податоци надвор од рамките на ЕУ. Во одредени ситуации, можеме да ги пренесеме вашите податоци надвор од Европската унија, но само доколку е обезбедено адекватно ниво на заштита или соодветни гаранции и правни основи за тоа.

Вашите права во однос на личните податоци
Вие имате право на информации, пристап и добивање на копија од вашите лични податоци што се обработуваат од Фикосота. Доколку сметате дека информациите за вас со кои располага Фикосота се неточни или нецелосни, можете да побарате уредување на вашите лични податоци.

Освен тоа, вие имате право:

 • да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци;
 • да барате избришување/бришење на вашите лични податоци кога престанала да постои правната основа за нивно обработување;
 • да побарате ограничувања за обработување на вашите лични податоци; и/или
 • да ја повлечете вашата согласност кога Фикосота ги обработува вашите лични податоци врз основа на согласност (без таквото повлекување да влијае на законитоста на обработувањето извршено пред повлекувањето);
 • на жалба до надзорниот орган- КЗЛП (Комисија за заштита на личните податоци) (Софија 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ бр. 2 или www.cpdp.bg).

Фикосота ќе исполни барања, повлекувања или приговори согласно барањата на применетите правила за заштита на лични податоци, но овие правила не се апсолутни: тие не се секогаш применливи и може да има исклучоци. Како одговор на испратено барање, е потребно да го потврдите вашиот идентитет и/или да дадете дополнителни информации која да помогне за подоброто разбирање на вашето барање.

Кога повторно сте го искористиле правото на пристап до информации или копија од податоците во машински читлив формат, Фикосота може да наплати разумна такса врз основа на административните трошоци што се потребни за нивно обезбедување.

Како да ги остварите?
Секое од правата предвидени во законот може да се оствари со поднесување на барање за остварување на соодветното право. Барање за остварување на правата на субјектите на лични податоци може да се поднесе на следниот начин:

 • По електронски пат на следната е-маил адреса: dpo@ficosota.com.
 • Лично на следната адреса: град Шумен 9700, бул. „Мадара“ бр.48

Барањето за остварување на права на лични податоци треба да ги содржи следните информации:

 • Идентификација на лицето – имиња и ЕМБГ;
 • Контакти за повратна информација – адреса, телефон, е-пошта;
 • Барање – опис на барањето.

Фикосота дава информации за активностите преземени во врска со барање за остварување на вашите права во рок од еден месец.

По потреба, овој рок може да се продолжи за уште два месеци, имајќи ја предвид сложеноста и бројот на барања од одредено лице. Фикосота го информира лицето за секое вакво продолжување во рок од еден месец од приемот на барањето, при што ги наведува и причините за доцнењето. Информациите доставени до субјектот и секоја комуникација и активности за остварување на правата на субјектот на податоци се даваат бесплатно (освен во случај на злоупотреба на дадените права).

Може да побараме давање на дополнителни информации неопходни за потврдување на вашиот идентитет кога постои загриженост во врска со идентитетот на физичкото лице кое поднесува барање. При остварување на вашите права преку полномошник треба да ни се достави и полномошно заверено на нотар.

Фикосота нема обврска да одговори на барање во случај ако не е во состојба да го идентификува субјектот на податоците.

Кога барањето е поднесено по електронски пат, по можност информациите се обезбедуваат со електронски средства, освен ако вие конкретно не сте побарале нешто друго.

Употреба на колачиња
Фикосота собира или обработува лични податоци преку колачиња, при што повеќе информации може да најдете во Политиката за користење на колачиња на нашата веб-страница.

Ажурирање на политиката заштита на личните податоци
Оваа политика може да биде предмет на промена од Фикосота, при што последен пат е ажурирана на 27.09.2019 година. Сите идни промени или дополнувања на оваа политика ќе бидат соодветно обележани.