Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на лични данни е съставена в изпълнение на задълженията на „Фикосота“ ООД, ЕИК: 837055835 /по-долу за краткост „Фикосота“ и/или „Ние“/ съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 и Закон за защита на личните данни.
Политиката е с информативен характер и има за цел да обясни какви лични данни събира Фикосота, с каква цел, на какво правно основание, как ги обработва и съхранява, както и кога е необходимо разкриване лични данни на трети лица. С тази политика се предоставя информация и за правата, които субектите имат във връзка с обработването на личните им данни и прилаганите технически и организационни мерки за защита спрямо тях.

Информация за нас
Администратор на събираните и обработвани лични данни е: „Фикосота“ ООД, ЕИК: 837055835.

Седалище и адрес на управлениегр. Шумен 9700
бул. „Мадара“ № 48
Данни за кореспонденция:
Emailprivacy@ficosota.com
Webpagewww.ficosota.com

Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните:
Фикосота прилага по-висока грижа по отношение на съхранението и обработването на лични данни и в този смисъл има назначено Длъжностно лице по защита на данните, чиято роля е да бъде контактно лице по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни, вкл. при упражняването на предвидените в законодателството права.

ИмеЙордан Чолаков
Данни за кореспонденцияГр. София, бул. „България“ № 102
Emaildpo@ficosota.com

Субекти на личните данни
Фикосота събира и обработва личните Ви данни при осъществяване на своята търговска дейност, както и при изпълнение на различните видове нормативно установено задължения. В този смисъл, личните данни могат да бъдат, но не само данни:

 • на физически лица, обработвани във връзка със сключване и изпълнение на договори, вкл. законни представители на други търговски дружества-партньори и клиенти;
 • на лица, участващи в провеждане промоционални кампании и игри, включително във Facebook и Instagram или чрез партньори – маркетинг агенции;
 • на лица за целите на директен маркетинг;
 • на лица, участващи в проучвания, провеждани от Фикосота;
 • на посетители в нашите обекти и други.

Събирани и обработвани лични данни, правни основания и цел на обработването
Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато участвате в нашите игри, проучвания, промоционални и маркетинг кампании, както и когато използвате нашата интернет страница. В повечето случаи ние обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето недвусмислено и конкретно съгласие. При други обработки изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Без тези данни, не бихме могли да Ви допуснем до участие в повечето ни кампании, вкл. да Ви изпратим награда, както и да предоставим съответните ни услуги поради невъзможност за идентифициране. Във всички случаи, обработваме единствено и само минимума информация, нужна за изпълнение на конкретната цел.
Можем да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Категории лични данниЦел на обработванетоПравно основание (прилагат се алтернативно, съгласно определената категория и цел на обработването)
• Имена
• ЕГН
• постоянен адрес
• данни за контакт (телефон и електронен адрес)
• писма и електронни поща, която получаваме от Вас при комуникацията ни
- уведомления, свързани с нашите продукти и услуги.

Данните могат да бъдат използвани и за:
Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас.
- изпълнение на задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство, както и във връзка със спазването на други нормативни задължения;
- изпълнение на задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
- предоставяне на информация на съда и органи на реда.
Завеждане и водене на съдебни производства.Обработването е необходимо за целите на запазване на легитимните ни интереси като администратор на данни.
• Имена
• телефон
• електронен адрес
• адрес за доставка на спечелени награди
• снимки;
• в някои случаи и социален профил
За целите на:
- участие в кампании и игри;
- публикуване на част от данните в качеството на печеливш;
- изпращане на спечелената награда;
- участие в проучвания;
- директен маркетинг за наши продукти и услуги;
Обработването се извършва въз основа на Вашето свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие.
• Имена
• телефон
• електронен адрес
• в някои случаи и социален профил
Отговаряне на Вашите запитвания през контактната форма.

Отговаряне на Вашите искания за информация и/или рекламация.
Обработването е необходимо за целите на запазване на легитимните ни интереси като администратор на данни.

Споделяне на информацията Ви:
Фикосота не предоставя лични данни на трети лица, преди да се гарантира, че са взети всички технически, организационни и правни мерки (чрез подписване на споразумения) за защита на тези данни. Осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В тази връзка, можем да използваме трети страни за подпомагане на определени договорни дейности. Някои от тези трети страни (доставчици на услуги) биха могли да бъдат: адвокатски и счетоводни кантори, одитори, куриери, превозвачи, изпълнители или доставчици с държавни органи, както и с други физически или юридически лица – например, доставчици на софтуерни и /или хардуерни решения и / или инфраструктура, външни консултанти във връзка с установяване или упражняване на права, въз основа на законово задължение или с оглед легитимния си интерес според конкретния случай.
Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: публични и общински органи, министерства, НАП, НОИ, КЗК, КЗП, и други регулаторни органи и комисии.

Автоматизирани алгоритми
Ние не използваме средства за автоматизирано взимане на решения.

Сигурност
Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.
Фикосота предприема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това предприемаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. Част от приложените мерки са:

 • Защита на събраните лични данни от необосновано използване и следи за тяхната обработка;
 • Поддръжка на сигурни компютърни системи, чрез които се обработват лични данни. Към нашите системи се прилагат адекватни контролни механизми за разделянето и управлението на данните;
 • Приемане на строги политики и процедури, приложими към персонала низа минимизиране на рисковете от обработването на лични данни;
 • Служителите на Фикосота са запознати с приложимите правила и са обучени да обработват личните данни при полагане на най-големи грижи и съобразяване с наложени добри практики;
 • При осъществяване на своята дейност, Фикосота работи единствено с утвърдени организации и избягва работа с компании, за които смята, че могат да застрашат сигурността на личните данни на лицата;
 • Възприети добри практики при въвеждането и администрирането на системите за сигурност и следи технологичните развития по отношение на възможни рискове за сигурността на информацията в компанията;
 • Съблюдаване сигурността на компютърните системи и личните данни, които се съдържат в тях, включително възможностите за достъп до отделни видове лични данни от нейните служители;
 • Осигуряване достъп само до тези лични данни, които са необходими за извършването на работата на съответния служител.

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни, когато това е възможно.

Кога изтриваме Вашите лични данни?
Фикосота унищожава събраните и обработвани лични данни по определен ред в законоустановените срокове (напр. в Закон за счетоводството), а ако няма такива, то в сроковете определени от нас в Политика за ограничение на съхранението и след окончателно уреждане на всички наши отношения и изтичането на давностните срокове. Личните данни не се съхраняват повече от необходимото за конкретните цели.
В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Прехвърляне между държави
Фикосота в обичайната си дейност не прехвърля лични данни, извън рамките на ЕС. В определени ситуации, можем да предадем Вашите данни извън Европейският съюз, но само ако е осигурено адекватно ниво на защита или подходящи гаранции и правни основания за това.

Вашите права по отношение на личните данни
Вие разполагате с право на информация, достъп и получаване на копие на Вашите лични данни, които се обработват от Фикосота. Ако вярвате, че информация за Вас, с която Фикосота разполага, е неточна или непълна, можете да заявите редактиране на Вашите лични данни.
Освен това, Вие имате право:

 • на възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да изискате заличаване/изтриване на Вашите лични данни, когато е отпаднало правното основание за обработването им;
 • да изискате ограничения върху обработването на Вашите лични данни; и/или
 • да оттеглите съгласието си, когато Фикосота обработва личните Ви данни въз основа на съгласие (без такова оттегляне да засяга законността на обработване, извършено преди оттеглянето);
 • на жалба до надзорния орган – КЗЛД (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg).

Фикосота ще изпълни искания, оттегляния или възражения, съгласно изискванията на приложимите правила за защита на лични данни, но тези правила не са абсолютни: те не винаги са приложими и е възможно да има изключения. В отговор на отправено искане е необходимо да потвърдите Вашата самоличност и/или да предоставите допълнителна информация, която да помогне за по-доброто разбиране на Вашето искане.
Когато сте упражнили повторно право на достъп до информация или копие на данните в машинно четлив формат, Фикосота може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи, необходими за предоставянето им.

Как да ги упражните?
Всяко едно от предвидените в закона права може да бъде упражнено чрез подаване на искане на упражняване на съответното право. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:

 • По електронен път на следния имейл адрес: dpo@ficosota.com.
 • Лично на следния адрес: гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ № 48

Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:

 • Идентификация на лицето – имена и ЕГН;
 • Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща;
 • Искане – описание на искането.

Фикосота предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата Ви, в срок от един месец.
При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. Фикосота информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Информацията, предоставяна на субекта, и всяка комуникация и действия по упражняване правата на субекта на данни се предоставят безплатно (освен при злоупотреба с предоставените права).
Можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността Ви, когато са налице опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане. При упражняването на правата Ви чрез пълномощник, то следва да ни бъде предоставено и нотариално заверено пълномощно.
Фикосота няма задължение да отговори на искане, в случай че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако не сте поискали нещо друго изрично.

Употреба на бисквитки
Фикосота събира или обработва лични данни чрез бисквитки, като повече информация можете да намерите в Политиката за използване на бисквитки на интернет страницата ни.

Актуализиране на политиката защита на личните данни
Настоящата политика може да подлежи на изменение от страна на Фикосота, като последно е актуализирана на 27.09.2019 г. Всякакви бъдещи промени или допълнения на настоящата политика ще бъдат отбелязани надлежно.